[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

PROCEDURA DE VIZARE A ACTELOR DE STUDII ÎN SCOPUL PROFESĂRII ÎN STRĂINĂTATE

Românii care doresc să profeseze în străinătate,în baza unui titlu de studiu obţinut în România, trebuie să urmeze o procedură de recunoaştere a studiilor respective în străinătate, conform Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă

                studii 4In prima faza, actul de studiu, in original, trebuie vizat de ministerul sub a carui autoritate a fost eliberat. Prin procedura de vizare se verifică şi se certifică autenticitatea şi legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică numai pentru statele care solicită, pe bază de reciprocitate, apostilarea sau supralegalizarea.
Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene.

                Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate sunt:

 • Diplomele de studii superioare (licenţă, masterat şi doctorat) sau adeverinţele de absolvire (licenţă şi masterat),
 • Foaia matricolă sau Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii),
 • Programa analitică (anexă la diploma de studii),
 • Certificatul de pregătire didactică,
 • Certificat an pregătitor,
 • Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă,
 • Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni,
 • Adeverinţă de finalizare a studiilor.

                studii 5

Documente cuprinse în dosarul pentru vizare:

 1. Cerere adresată ministrului educaţiei naţionale, prin care se solicită vizarea actului de studii:
 1. Actele de studii pentru care se solicită aplicarea vizei în ORIGINAL şi în copie simplă:
 • diploma,
 • adeverinţă de finalizare a studiilor (dacă este cazul),
 • suplimentul la diplomă sau foaia matricolă sau situația școlară (dacă este cazul),
 • rezultatele de la examenul de licenţă (dacă este cazul),
 • certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
 • suplimentul la certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
 • certificat an pregătitor (dacă este cazul),
 • programa analitică (dacă este cazul): în cazul în care se solicită programa analitică este necesară o copie simplă doar după adeverinţa nominală (adică prima pagină);
 1. Adeverinţa de autenticitate a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă eliberate de instituţia de învăţământ superior emitentă – în ORIGINAL;
 • pentru adeverinţele de absolvire nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;
 • pentru cetățenii străini, adeverința de autenticitate trebuie să conțină și numărul scrisorii de acceptare la studii/adeverinței de recunoaștere a studiilor în baza cărora au fost acceptați să studieze pe teritoriul României; în caz contrar, se va prezenta de către petent o copie simplă a scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor.
 1. Documente personale de identificare, în copie simplă:
 • actul de identitate al titularului diplomei – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere în România sau paşaport (aflat în termen de valabilitate);
 • certificatul de căsătorie sau de divorţ, când a avut loc o schimbare a numelui;
 • actul de identitate al împuternicitului / delegatului / rudei, dacă este cazul;
 • copie după documentele care dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul.

                Taxele pentru vizarea actelor de studii au fost stabilite prin OMEC nr. 3161/2002 : 5 RON cererea şi 20 RON pentru fiecare act vizat (diploma, supliment la diplomă, programa analitică, etc).
Exemplu: diplomă + supliment la diplomă = 45 RON

                Pentru vizarea diplomei de licenţă sau a diplomei de master este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diplomă.
Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.
Pentru vizarea diplomei de master sau a adeverinței de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.
Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta va fi prezentată pentru vizare.
Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare.
Se va verifica de către titular ca toate actele de studii prezentate să fie semnate de către rectorul universităţii şi ştampilate cu sigiliul oficial al universităţii emitente.

studii 2Persoane care pot solicita vizei pe actele:

 1. titularul actului,
 2. soţul sau soţia titularului ori o rudă de gradul 1 cu titularul actului (mamă, tată, frate, soră, fiu, fiică) – fără a fi necesară prezentarea unei procuri speciale notariale,
 3. o altă persoană fizică care prezintă procura notarială specială sau împuternicirea avocaţială; un exemplar original al procurii sau o copie legalizată va rămâne la CNRED,
 4. o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens,
 5. instituţiile de învăţământ superior din România care au obţinut acreditarea de funcţionare din partea MEN, pentru absolvenţii cetăţeni străini, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

       În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii: să fie tradusă în limba română şi legalizată; să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuiesc traduse sau apostilate/supralegalizate.

 Solicitanții pot depune actele de studii la sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România sau la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

 După terminarea procedurilor de recunoaştere a diplomelor derulate în ţară, vă recomandăm să luaţi legătura cu   autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Pentru a profesa in anumite domenii, poate fi instituita o autorizatie suplimentara de la ministerul italian competent. Pentru a profesa in domeniul sanitar, de exemplu, este necesara autorizatia Ministerului Sanatatii Italian.

Dacă plecaţi în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare veţi efectua apostilarea actelor de studii la Instituțiile Prefectului. Dacă plecaţi în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare veţi efectua supralegalizarea actelor de studii la Ministerul Afacerilor Externe.

Sursa: http://www.cnred.edu.ro

studii 3